6,000 تومان

گل های صورتی این کارت رو برای مراسم دخترانه مناسب کرده.