یادبود عروسک خرس

۳,۵۰۰ تومان

یادبود عروسک خرس به دو طرح ساده و پاقهوه ای در فروشگاه روسیلی موجود می باشد. نمونه های دیگری از یادبودهای عروسکی در فروشگاه روسیلی موجود می باشد.